wtorek, 22 kwietnia 2014

Nadzieja nie jest marze­niem, lecz spo­sobem przek­ształca­nia marzeń w rzeczywistość.

Is­tnieją dwa po­wody, które nie poz­wa­lają ludziom spełnić swoich marzeń. Naj­częściej po pros­tu uważają je za niereal­ne. A cza­sem na sku­tek nagłej zmiany lo­su poj­mują, że spełnienie marzeń sta­je się możli­we w chwi­li, gdy się te­go naj­mniej spodziewają. Wte­dy jed­nak budzi się w nich strach przed wejściem na ścieżkę, która pro­wadzi w niez­na­ne, strach przed życiem rzu­cającym no­we wyz­wa­nia, strach przed ut­ratą na zaw­sze te­go, do cze­go przy­wyk­li. 

Jak spełniać swoje marzenia .
Poznaj swoje pragnienia
Uwierz ,że możesz osiągnąć co tylko chcesz .Zasługujesz na to :)
Używaj niezbędnych narzędzi
Bądź gotów wejść w swoje marzenia
Nigdy się nie podawaj 
Przekraczaj swoje granie
Wizualizuj sobie własne marzenia
Porażki traktuj jako lekcja pokory na przyszłość 
Nie przejmuj się opinią innych ludzi:)
Ciesz się z małych sukcesów tak samo jak z dużych:)
Bądź sobą


1 komentarz: